Tiếng Anh Mầm non

Đây là chương trình học dành cho học sinh từ 3 -5 tuổi. Các trang thiết bị cho phòng học cũng như toàn bộ chương trình học đều được thiết kế phù hợp với độ tuổi cũng như các giai đoạn phát triển của trẻ. Chương trình tiếng Anh mầm non sử dụng phương pháp tiếp cận toàn diện, do vậy các bài học không chỉ tập trung vào việc dạy ngôn ngữ.

Trọng tâm của chương trình tiếng Anh mầm non là tạo cơ hội cho trẻ tiếp cận nhiều với tiếng Anh, chứ chưa tập trung vào luyện kỹ năng sử dụng tiếng Anh. Bên cạnh đó học sinh cũng được hướng dẫn và thực hành một số kỹ năng cần thiết để chuẩn bị trước khi vào học tiểu học.

Các khóa học mầm non được thiết kế phù hợp với độ tuổi và từng giai đoạn phát triển của trẻ. Ở giai đoạn này trẻ vẫn đang phát triển các kỹ năng vận động và học tiếng mẹ đẻ. Giáo trình được biên soạn cho các khóa học này vì vậy cũng bao gồm cả các bài học giúp học sinh phát triển những kỹ năng đó.