Khối Đào tạo

Đội ngũ Giáo viên và Trợ giảng của Dự án Schools Elite

 
Đội ngũ Giáo viên Đội ngũ Trợ giảng
Prajwal Shrestha Dương Thị Hà
David Ward Phạm Thị Thu Trang
Mac Galvez Đỗ Minh Hoàng
Jeanne Mantel Nguyễn Thị Thúy Nga
Darren Roy Farmer Vũ Thị Hòa
Yana Turchyn Mai Thị Thùy Dương
Igor Syrtsov Vũ Nhật Anh
Victor Mauchamp Hoàng Thị Thiêm
Judith Magtanong Lê Thị Tú
Darwin Tampos Narca Hoàng Thị Thơ